સભ્ય:KartikBot

વિકિકોશમાંથી

આ બૉટ સભ્ય:KartikMistry વડે સંચાલન થાય છે.

નોંધ: જો આ બૉટ વડે કરાતા ફેરફારોમાં તમને કંઇ વિચિત્ર લાગે તો પ્રબંધકો અથવા સભ્યનો તુરંત સંપર્ક કરવો. બૉટ વડે થતાં ફેરફારો તાજાં ફેરફારોમાં મૂળભૂત રીતે દેખાશે નહી.