હાથી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (પુંo)

Meaning

[प्रा. हत्थि (सं. हस्तिन्)] હસ્તી; ગજ

Meaning

elephant

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ