કુતરો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતી

genus જાતીનું એક જાનવર.

નામ

કુતરો પુ., કુતરાઓ બહુ.

કુતરી સ્ત્રી., કુતરીઓ બહુ.

અનુવાદ