નેપાળ

વિકિકોશમાંથી

ગુજરાતી

નામ

ભારતની ઉત્તર માં સ્થિત દેશ

અનુવાદ