નેપાળી

વિક્શનરીમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ગુજરાતી

નામ

નેપાળ દેશ ની ભાષા

અનુવાદ