ભારત

વિકિકોશમાંથી

ગુજરાતી

નામ

  1. દેશ

અનુવાદ