સૌથી વધુ આંતરવિકી કડીઓ ધરાવતાં પાના

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૧:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ur‏‎ (૯૮ આંતરવિકિઓ)
 2. apple‏‎ (૯૧ આંતરવિકિઓ)
 3. garagardo‏‎ (૯૧ આંતરવિકિઓ)
 4. English‏‎ (૯૦ આંતરવિકિઓ)
 5. language‏‎ (૮૯ આંતરવિકિઓ)
 6. father‏‎ (૮૪ આંતરવિકિઓ)
 7. mother‏‎ (૮૩ આંતરવિકિઓ)
 8. computer‏‎ (૮૦ આંતરવિકિઓ)
 9. sea‏‎ (૭૫ આંતરવિકિઓ)
 10. daughter‏‎ (૭૨ આંતરવિકિઓ)
 11. sister‏‎ (૭૨ આંતરવિકિઓ)
 12. German‏‎ (૭૧ આંતરવિકિઓ)
 13. French‏‎ (૭૧ આંતરવિકિઓ)
 14. translation‏‎ (૬૪ આંતરવિકિઓ)
 15. Wiktionary‏‎ (૬૪ આંતરવિકિઓ)
 16. Poland‏‎ (૬૨ આંતરવિકિઓ)
 17. mer‏‎ (૬૦ આંતરવિકિઓ)
 18. India‏‎ (૬૦ આંતરવિકિઓ)
 19. Italian‏‎ (૬૦ આંતરવિકિઓ)
 20. Dutch‏‎ (૫૯ આંતરવિકિઓ)
 21. anglais‏‎ (૫૮ આંતરવિકિઓ)
 22. Russian‏‎ (૫૭ આંતરવિકિઓ)
 23. français‏‎ (૫૭ આંતરવિકિઓ)
 24. Japanese‏‎ (૫૭ આંતરવિકિઓ)
 25. group‏‎ (૫૭ આંતરવિકિઓ)
 26. ciel‏‎ (૫૬ આંતરવિકિઓ)
 27. Greek‏‎ (૫૫ આંતરવિકિઓ)
 28. mean‏‎ (૫૨ આંતરવિકિઓ)
 29. Hebrew‏‎ (૫૨ આંતરવિકિઓ)
 30. ‏‎ (૫૨ આંતરવિકિઓ)
 31. italiano‏‎ (૫૨ આંતરવિકિઓ)
 32. Chinese‏‎ (૫૧ આંતરવિકિઓ)
 33. hindi‏‎ (૫૦ આંતરવિકિઓ)
 34. ordinateur‏‎ (૫૦ આંતરવિકિઓ)
 35. Esperanto‏‎ (૫૦ આંતરવિકિઓ)
 36. esperanto‏‎ (૪૯ આંતરવિકિઓ)
 37. Afrikaans‏‎ (૪૮ આંતરવિકિઓ)
 38. Polish‏‎ (૪૮ આંતરવિકિઓ)
 39. Wikipedia‏‎ (૪૭ આંતરવિકિઓ)
 40. Swedish‏‎ (૪૭ આંતરવિકિઓ)
 41. çiçek‏‎ (૪૭ આંતરવિકિઓ)
 42. allemand‏‎ (૪૭ આંતરવિકિઓ)
 43. گل‏‎ (૪૬ આંતરવિકિઓ)
 44. Deutsch‏‎ (૪૫ આંતરવિકિઓ)
 45. arabe‏‎ (૪૫ આંતરવિકિઓ)
 46. 日本語‏‎ (૪૫ આંતરવિકિઓ)
 47. afrikaans‏‎ (૪૫ આંતરવિકિઓ)
 48. Arabic‏‎ (૪૫ આંતરવિકિઓ)
 49. beau‏‎ (૪૪ આંતરવિકિઓ)
 50. Czech‏‎ (૪૩ આંતરવિકિઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)