સૌથી જૂનાં પાનાં

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૧૩:૨૪, ૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. Gudźarat‏‎ (૧૫:૪૩, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૦૪)
 2. Gudscharat‏‎ (૧૫:૪૪, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૦૪)
 3. ૯૦‏‎ (૦૧:૩૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 4. ૮૦‏‎ (૦૧:૩૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 5. ૩૦‏‎ (૦૧:૪૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 6. ૧૯‏‎ (૦૧:૪૬, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 7. ૧૮‏‎ (૦૧:૪૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 8. ૧૭‏‎ (૦૧:૪૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 9. ૧૬‏‎ (૦૧:૪૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 10. ૧૪‏‎ (૦૧:૫૦, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 11. ૧૧‏‎ (૦૧:૫૩, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 12. ૧૦‏‎ (૦૧:૫૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 13. ‏‎ (૦૧:૫૭, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 14. ‏‎ (૦૨:૧૧, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 15. ‏‎ (૦૨:૧૨, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 16. ‏‎ (૦૨:૧૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 17. ‏‎ (૦૨:૧૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 18. ‏‎ (૦૨:૧૬, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)
 19. 10‏‎ (૦૧:૫૬, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 20. ૨૬‏‎ (૦૪:૧૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 21. 26‏‎ (૦૪:૧૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 22. ૨૫‏‎ (૦૪:૧૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 23. 25‏‎ (૦૪:૧૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 24. ૨૪‏‎ (૦૪:૧૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 25. 24‏‎ (૦૪:૧૯, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 26. ૨૩‏‎ (૦૪:૨૦, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 27. 23‏‎ (૦૪:૨૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 28. ૨૨‏‎ (૦૪:૨૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 29. 22‏‎ (૦૪:૨૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 30. ૨૧‏‎ (૦૪:૨૨, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 31. 21‏‎ (૦૪:૨૩, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 32. ૨૯‏‎ (૦૪:૩૪, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 33. 29‏‎ (૦૪:૩૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 34. ૨૮‏‎ (૦૪:૩૫, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 35. 28‏‎ (૦૪:૩૬, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 36. ૨૭‏‎ (૦૪:૩૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 37. 27‏‎ (૦૪:૩૭, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 38. 30‏‎ (૦૪:૩૮, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૦૫)
 39. કનક‏‎ (૧૨:૨૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૬)
 40. ખજાનો‏‎ (૧૨:૨૯, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૬)
 41. પાણો‏‎ (૦૮:૪૦, ૭ ઓક્ટોબર ૨૦૦૬)
 42. કાકા‏‎ (૦૬:૩૬, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૬)
 43. સંખ્યા ગણિત‏‎ (૨૧:૩૦, ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૭)
 44. ખરલ‏‎ (૧૯:૫૭, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૦૭)
 45. ઘરેલુ‏‎ (૧૨:૨૩, ૮ મે ૨૦૦૭)
 46. પ્રદિપ‏‎ (૨૨:૩૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮)
 47. ઓગણપચાસ‏‎ (૦૧:૧૧, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯)
 48. ઉંડાઇ‏‎ (૨૨:૧૯, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૦૯)
 49. ઓગણસાઠ‏‎ (૦૦:૨૬, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૦૯)
 50. મામા‏‎ (૧૮:૩૨, ૭ જૂન ૨૦૧૦)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)