સૌથી ઓછાં ફેરફાર થયેલા પાનાં

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૨:૩૨, ૧૦ મે ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. કર્ણધાર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 2. તીર્થાટન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 3. કંચિની‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 4. અણોજો‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 5. ચક્રમ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 6. અનુપ્રાસ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 7. માંડવવ્રત‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 8. વનરડો‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 9. Clergy‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 10. વનાશ્વ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 11. મૂંડામણ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 12. દડઘો‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 13. અકરામ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 14. કિંગી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 15. છંહાઈ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 16. વનશોભન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 17. પરખાશ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 18. અર્વાચીન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 19. ડાચું‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 20. કાંતા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 21. અપચય‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 22. શકૃત‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 23. ભાથલું‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 24. ગઈગુજરી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 25. થણય‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 26. નિષ્કામ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 27. વાલેશરી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 28. વિભળ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 29. કરણી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 30. હેબિયેસ કોર્પસ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 31. ચોટલાખત‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 32. ૧૭‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 33. શકુંતિ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 34. અણવિશ્વાસ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 35. ડાયનોસોર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 36. નમેરો‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 37. શકેલ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 38. વિભલપણું‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 39. ઊધડો‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 40. અજગર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 41. સંતરી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 42. Mumbaikar‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 43. દિલશાદ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 44. ઘામચ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 45. ઈષત્‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 46. કઅવસર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 47. વીચિ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 48. ઝોબો‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 49. માળો‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 50. ખાતરબરદાશ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)